opmaken jaarrekening

Hiermee is bijna tien jaar werk met succes bekroond. Bijzondere waardeverminderingen, opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden, worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden) toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid (of groep van eenheden).

Een voorziening wordt in het overzicht van de financiële positie opgenomen wanneer TMG een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is, die betrouwbaar kan worden geschat.

Verder worden de posten welke van elkaar te vorderen of verschuldigd zijn evenals de doorbelaste kosten vs. opbrensten aan elkaar uit deze cijfers geëlimineerd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de financiële status en prestaties van de groep van ondernemingen.

Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het eventuele overschot of tekort op de transactie overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winsten.

Indien er sprake is van een gezamenlijke onderneming waarbij samengewerkt wordt door niet tot eenzelfde groep behorende ondernemingen, op basis van gelijkheid zonder dat een van beide ondernemingen het beleid bepaalt, dan wordt dat een joint venture genoemd.

Als het goed is, is bij de jaarcijfers bedrijven start van de bv in de statuten een bepaling opgenomen, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke bepaling dat ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder ook geldt als vaststelling door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Omdat een jaarrekening in de praktijk pas na geruime tijd beschikbaar komt, gebeurt het steeds vaker dat de vervaardiging hiervan achterwege blijft en dat adviesgesprekken met u worden gevoerd op basis van de in de webportal beschikbare managementinformatie (die veel actueler is).

Materiële vaste activa (bijvoorbeeld: aangehouden onderdelen) en voorraden van regelmatig te vervangen grond- en hulpstoffen, waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen.

Let wel, als alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder (of commissaris) zijn, dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders (of commissarissen) in beginsel meteen tot vaststelling, en moet dus direct binnen 8 dagen daarna al gepubliceerd worden.

Mensen vonden ons op: Salaris Senior Fiscalist, Loon Senior Fiscalist, Wat verdien je als Senior Fiscalist, Salarisschaal Senior Fiscalist, Salarisindicatie Senior Fiscalist, Bonus Senior Fiscalist, CAO Senior Fiscalist, Brutoloon Senior Fiscalist, Nettoloon Senior Fiscalist, Vakantiedagen Senior Fiscalist, Pensioen Senior Fiscalist.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “opmaken jaarrekening”

Leave a Reply

Gravatar